Fuzzy Kiwi

475054 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa)
475054
A4
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa)
437392 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa)
437392
A3
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa)
616003 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616003
A3
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616002 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616002
A3
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
502100 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
502100
A4
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
454003 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
454003
A5
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
575006 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Montclar')
575006
A4
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Montclar')