Kalmia

558298 - Mountain laurel (Kalmia latifolia)
558298
A3
Mountain laurel (Kalmia latifolia)
502228 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Bandeau')
502228
A5
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Bandeau')
502229 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Carol')
502229
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Carol')
502231 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Cheerful')
502231
A5
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Cheerful')
502230 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Cheerful')
502230
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Cheerful')
497013 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Comet')
497013
A3
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Comet')
497012 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Comet')
497012
A3
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Comet')
497011 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Comet')
497011
A3
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Comet')
502232 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Kaleidoscope')
502232
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Kaleidoscope')
502233 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Marienkäfer')
502233
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Marienkäfer')
502234 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Mitternacht')
502234
A5
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Mitternacht')
502240 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502240
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502239 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502239
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502238 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502238
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502237 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502237
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502236 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502236
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502235 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502235
A5
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Nani')
502242 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Pinkobello')
502242
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Pinkobello')
502241 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Pinkobello')
502241
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Pinkobello')
502244 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Rosenquarz')
502244
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Rosenquarz')
502243 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Rosenquarz')
502243
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Rosenquarz')
535287 - Bog laurel (Kalmia polifolia)
535287
A5
Bog laurel (Kalmia polifolia)
517471 - Rodgersia pinnata, sheep laurel (Kalmia angustifolia 'Rubra') and iris (Iris)
517471
A4
Rodgersia pinnata, sheep laurel (Kalmia angustifolia 'Rubra') and iris (Iris)