Vegetables

509085 - Ground elder (Aegopodium podagraria)
509085
A3
Ground elder (Aegopodium podagraria)
509084 - Ground elder (Aegopodium podagraria)
509084
A3
Ground elder (Aegopodium podagraria)
509083 - Ground elder (Aegopodium podagraria)
509083
A3
Ground elder (Aegopodium podagraria)
465080 - Ground elder (Aegopodium podagraria) with hoar frost
465080
A4
Ground elder (Aegopodium podagraria) with hoar frost
452151 - Ground elder (Aegopodium podagraria) with figure of the angel
452151
A4
Ground elder (Aegopodium podagraria) with figure of the angel
428286 - Ground elder (Aegopodium podagraria)
428286
A4
Ground elder (Aegopodium podagraria)
562002 - Garden onion (Allium cepa) in boxes
562002
A3
Garden onion (Allium cepa) in boxes
562001 - Garden onion (Allium cepa) in boxes
562001
A4
Garden onion (Allium cepa) in boxes
561059 - Garden onion (Allium cepa)
561059
A3
Garden onion (Allium cepa)
559147 - Garden onion (Allium cepa)
559147
A4
Garden onion (Allium cepa)
546001 - Garden onion (Allium cepa)
546001
A4
Garden onion (Allium cepa)
534267 - Garden onion (Allium cepa) in a raised bed
534267
A3
Garden onion (Allium cepa) in a raised bed
518016 - Garden onion (Allium cepa)
518016
A4
Garden onion (Allium cepa)
472169 - Garden onion (Allium cepa)
472169
A4
Garden onion (Allium cepa)
463157 - Garden onion (Allium cepa)
463157
A3
Garden onion (Allium cepa)
463156 - Garden onion (Allium cepa)
463156
A3
Garden onion (Allium cepa)
449028 - Garden onion (Allium cepa)
449028
A3
Garden onion (Allium cepa)
433242 - Garden onion (Allium cepa) in a wire basket
433242
A4
Garden onion (Allium cepa) in a wire basket
415027 - Garden onion (Allium cepa)
415027
A4
Garden onion (Allium cepa)
415026 - Garden onion (Allium cepa)
415026
A4
Garden onion (Allium cepa)
496173 - Shallot (Allium cepa var. ascalonicum)
496173
A4
Shallot (Allium cepa var. ascalonicum)
479079 - Shallot (Allium cepa var. ascalonicum)
479079
A4
Shallot (Allium cepa var. ascalonicum)
479078 - Shallot (Allium cepa var. ascalonicum)
479078
A4
Shallot (Allium cepa var. ascalonicum)
500193 - Tree onion (Allium cepa var. proliferum)
500193
A4
Tree onion (Allium cepa var. proliferum)
496396 - Welsh onion (Allium fistulosum)
496396
A3
Welsh onion (Allium fistulosum)
457044 - Garden leek (Allium porrum) with garden fork
457044
A4
Garden leek (Allium porrum) with garden fork
439288 - Garden leek (Allium porrum)
439288
A3
Garden leek (Allium porrum)
544040 - Garlic (Allium sativum)
544040
A3
Garlic (Allium sativum)
535203 - Amaranth (Amaranthus lividus var. rubrum)
535203
A3
Amaranth (Amaranthus lividus var. rubrum)
535202 - Amaranth (Amaranthus lividus var. rubrum)
535202
A3
Amaranth (Amaranthus lividus var. rubrum)
522057 - Celeriac (Apium graveolens)
522057
A3
Celeriac (Apium graveolens)
565040 - Celeriac (Apium graveolens var. dulce) with hoar frost
565040
A3
Celeriac (Apium graveolens var. dulce) with hoar frost
485047 - Celeriac (Apium graveolens var. dulce)
485047
A4
Celeriac (Apium graveolens var. dulce)
474235 - Celeriac (Apium graveolens var. dulce)
474235
A4
Celeriac (Apium graveolens var. dulce)
534414 - Celeriac (Apium graveolens var. rapaceum)
534414
A3
Celeriac (Apium graveolens var. rapaceum)
457043 - Celeriac (Apium graveolens var. rapaceum)
457043
A4
Celeriac (Apium graveolens var. rapaceum)
487269 - Leaf celery (Apium graveolens var. secalinum)
487269
A4
Leaf celery (Apium graveolens var. secalinum)
578018 - Horseradish (Armoracia rusticana)
578018
A3
Horseradish (Armoracia rusticana)
496111 - Horseradish (Armoracia rusticana)
496111
A3
Horseradish (Armoracia rusticana)
487234 - Horseradish (Armoracia rusticana)
487234
A4
Horseradish (Armoracia rusticana)