Gleditsia Triacanthos 'Sunburst'

638108 - American honey locust (Gleditsia triacanthos 'Sunburst')
638108
A3
American honey locust (Gleditsia triacanthos 'Sunburst')