Giant Thistle

450021 - Giant sea holly (Eryngium giganteum)
450021
A3
Giant sea holly (Eryngium giganteum)
444005 - Giant sea holly (Eryngium giganteum)
444005
A3
Giant sea holly (Eryngium giganteum)
444003 - Giant sea holly (Eryngium giganteum)
444003
A3
Giant sea holly (Eryngium giganteum)
439262 - Giant sea holly (Eryngium giganteum)
439262
A3
Giant sea holly (Eryngium giganteum)
439261 - Giant sea holly (Eryngium giganteum)
439261
A3
Giant sea holly (Eryngium giganteum)
432006 - Giant sea holly (Eryngium giganteum)
432006
A3
Giant sea holly (Eryngium giganteum)
609062 - Giant thistle (Onopordum acanthium)
609062
A4
Giant thistle (Onopordum acanthium)
462010 - Giant thistle (Onopordum acanthium)
462010
A3
Giant thistle (Onopordum acanthium)
439003 - Giant thistle (Onopordum acanthium)
439003
A3
Giant thistle (Onopordum acanthium)