Cornus Kousa 'Silber Pheasant'

571039 - Japanese dogwood (Cornus kousa 'Silber Pheasant')
571039
A3
Japanese dogwood (Cornus kousa 'Silber Pheasant')