Bidens Cernua

572029 - Nodding beggarticks (Bidens cernua)
572029
A3
Nodding beggarticks (Bidens cernua)