Arundinaria Pygmaea

502315 - Pleioblastus pygmaeus syn. Arundinaria pygmaea
502315
A4
Pleioblastus pygmaeus syn. Arundinaria pygmaea
502313 - Pleioblastus pygmaeus syn. Arundinaria pygmaea
502313
A4
Pleioblastus pygmaeus syn. Arundinaria pygmaea
517081 - Pleioblastus pygmaeus var. distichus syn. Arundinaria pygmaea var. disticha
517081
A4
Pleioblastus pygmaeus var. distichus syn. Arundinaria pygmaea var. disticha