Pontederia

575204 - Pickerel weed (Pontederia cordata)
575204
A3
Pickerel weed (Pontederia cordata)
575203 - Pickerel weed (Pontederia cordata)
575203
A3
Pickerel weed (Pontederia cordata)
575202 - Pickerel weed (Pontederia cordata)
575202
A3
Pickerel weed (Pontederia cordata)
559031 - Pickerel weed (Pontederia cordata)
559031
A3
Pickerel weed (Pontederia cordata)
486136 - Pickerel weed (Pontederia cordata)
486136
A4
Pickerel weed (Pontederia cordata)
430276 - Pickerel weed (Pontederia cordata)
430276
A4
Pickerel weed (Pontederia cordata)
571044 - Pickerel weed (Pontederia cordata) and hemp agrimony (Eupatorium cannabinum)
571044
A3
Pickerel weed (Pontederia cordata) and hemp agrimony (Eupatorium cannabinum)