Muehlenbeckia

625283 - Shrubby tororaro (Muehlenbeckia astonii)
625283
A3
Shrubby tororaro (Muehlenbeckia astonii)