Melastoma

411260 - Singapore rhododendron (Melastoma malabathricum)
411260
A4
Singapore rhododendron (Melastoma malabathricum)
411259 - Singapore rhododendron (Melastoma malabathricum)
411259
A4
Singapore rhododendron (Melastoma malabathricum)
411171 - Singapore rhododendron (Melastoma malabathricum)
411171
A4
Singapore rhododendron (Melastoma malabathricum)
411170 - Singapore rhododendron (Melastoma malabathricum)
411170
A4
Singapore rhododendron (Melastoma malabathricum)