Leuzea

497365 - Knapweed (Leuzea centauroides syn. Rhaponticum centauroides)
497365
A3
Knapweed (Leuzea centauroides syn. Rhaponticum centauroides)
486111 - Knapweed (Leuzea rhapontica syn. Rhaponticum scariosum subsp. rhaponticum)
486111
A4
Knapweed (Leuzea rhapontica syn. Rhaponticum scariosum subsp. rhaponticum)