Bonsais

411212 - Carmona retusa, Bonsai Garden, Singapore
411212
A4
Carmona retusa, Bonsai Garden, Singapore
411213 - Pemphis acidula, Bonsai Garden, Singapore
411213
A4
Pemphis acidula, Bonsai Garden, Singapore
411200 - Pemphis acidula, Bonsai Garden, Singapore
411200
A4
Pemphis acidula, Bonsai Garden, Singapore
411199 - Pemphis acidula, Bonsai Garden, Singapore
411199
A4
Pemphis acidula, Bonsai Garden, Singapore
411219 - Musk maple (Premna microphylla), Bonsai Garden, Singapore
411219
A4
Musk maple (Premna microphylla), Bonsai Garden, Singapore
474077 - Common yew (Taxus baccata) with stone weights
474077
A4
Common yew (Taxus baccata) with stone weights
411211 - Water jasmine (Wrightia religiosa), Bonsai Garden, Singapore
411211
A4
Water jasmine (Wrightia religiosa), Bonsai Garden, Singapore
411210 - Water jasmine (Wrightia religiosa), Bonsai Garden, Singapore
411210
A4
Water jasmine (Wrightia religiosa), Bonsai Garden, Singapore
411209 - Diospyros, Bonsai Garden, Singapore
411209
A4
Diospyros, Bonsai Garden, Singapore
411222 - Asian garden with bonsais and houses with white walls
411222
A4
Asian garden with bonsais and houses with white walls
411225 - Bonsai Garden, Singapore
411225
A4
Bonsai Garden, Singapore
411206 - Bonsai Garden, Singapore
411206
A4
Bonsai Garden, Singapore
411198 - Bonsai Garden, Singapore
411198
A4
Bonsai Garden, Singapore
411197 - Bonsai in a turquoise-coloured pot in front of a stone wall in a bonsai garden
411197
A4
Bonsai in a turquoise-coloured pot in front of a stone wall in a bonsai garden
411204 - Bonsai in front of a white wall in a bonsai garden
411204
A4
Bonsai in front of a white wall in a bonsai garden
411216 - Bonsai in front of white walls and garden path made of stone slabs in a bonsai garden
411216
A4
Bonsai in front of white walls and garden path made of stone slabs in a bonsai garden
411218 - Bonsai on a tiled terrace with stone balustrade in an Asian garden
411218
A4
Bonsai on a tiled terrace with stone balustrade in an Asian garden
411214 - Bonsai on stone platforms in front of a pond in a bonsai garden
411214
A4
Bonsai on stone platforms in front of a pond in a bonsai garden
411208 - Bonsai on stone platforms in front of a pond in a bonsai garden
411208
A4
Bonsai on stone platforms in front of a pond in a bonsai garden
411215 - Bonsai on stone platforms on a lawn and garden path made of stone slabs in a bonsai garden
411215
A4
Bonsai on stone platforms on a lawn and garden path made of stone slabs in a bonsai garden
411205 - Bonsai on wooden platforms in front of a white wall in a bonsai garden
411205
A4
Bonsai on wooden platforms in front of a white wall in a bonsai garden
411063 - Bonsai on wooden tables in a bonsai garden
411063
A4
Bonsai on wooden tables in a bonsai garden
411217 - Bonsai with Asian plant pot near a pond and stone bridge in a Japanese garden
411217
A4
Bonsai with Asian plant pot near a pond and stone bridge in a Japanese garden
411203 - Bonsai, gravel path, stone table and stone stool in a large bonsai garden
411203
A4
Bonsai, gravel path, stone table and stone stool in a large bonsai garden
411223 - Bonsais in planters on stone pedestals with pagoda-shaped house, Bonsai Garden, Singapore
411223
A4
Bonsais in planters on stone pedestals with pagoda-shaped house, Bonsai Garden, Singapore
411224 - Bonsais in planters on stone platforms in front of a garden house, Bonsai Garden, Singapore
411224
A5
Bonsais in planters on stone platforms in front of a garden house, Bonsai Garden, Singapore
411221 - Bonsais on stone platforms on a tiled terrace in front of an Asian house in a bonsai garden
411221
A4
Bonsais on stone platforms on a tiled terrace in front of an Asian house in a bonsai garden
411201 - Pond, stone bridge and house with pagoda-shaped roof, Bonsai Garden, Singapore
411201
A4
Pond, stone bridge and house with pagoda-shaped roof, Bonsai Garden, Singapore