Rosier polyantha

521227 - Rosier polyantha (Rosa Nathalie)
521227
A3
Rosier polyantha (Rosa Nathalie)
521226 - Rosier polyantha (Rosa Nathalie) et funkia (Hosta)
521226
A3
Rosier polyantha (Rosa Nathalie) et funkia (Hosta)
521225 - Rosier polyantha (Rosa Nathalie) et funkia (Hosta)
521225
A3
Rosier polyantha (Rosa Nathalie) et funkia (Hosta)