Kiwi de Chine

475054 - Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa)
475054
A4
Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa)
437392 - Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa)
437392
A3
Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa)
635007 - Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Green Light')
635007
A3
Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Green Light')
635008 - Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Jenny')
635008
A3
Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616003 - Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616003
A3
Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616002 - Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616002
A3
Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Jenny')
502100 - Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Jenny')
502100
A4
Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Jenny')
454003 - Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Jenny')
454003
A5
Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Jenny')
635009 - Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Kiwigold')
635009
A3
Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Kiwigold')
575006 - Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Montclar')
575006
A4
Kiwi de Chine (Actinidia deliciosa 'Montclar')