Encyclia vitellina

492041 - Encyclia vitellina
492041
A3
Encyclia vitellina