Peronospora

521098 - Mildiou (Peronospora sparsa) et rosier (Rosa)
521098
A3
Mildiou (Peronospora sparsa) et rosier (Rosa)