Perovskia abrotanoides 'Little Spire'

534415 - Fiederschnittige Perowskie (Perovskia abrotanoides 'Little Spire')
534415
A3
Fiederschnittige Perowskie (Perovskia abrotanoides 'Little Spire')