Matthiola incana

521166 - Sommerlevkoje (Matthiola incana)
521166
A3
Sommerlevkoje (Matthiola incana)