Kaffee

434070 - Liberischer Kaffee (Coffea liberica)
434070
A3
Liberischer Kaffee (Coffea liberica)
434071 - Liberischer Kaffee (Coffea liberica var. dewevrei syn. Coffea excelsa)
434071
A3
Liberischer Kaffee (Coffea liberica var. dewevrei syn. Coffea excelsa)