Japanische Zwergbirke

607019 - Japanische Zwergbirke (Betula ermanii 'Mount Apoi' syn. Betula apoiensis)
607019
A3
Japanische Zwergbirke (Betula ermanii 'Mount Apoi' syn. Betula apoiensis)