Geranium pratense 'Splish Splash'

496273 - Wiesenstorchschnabel (Geranium pratense 'Splish Splash')
496273
A3
Wiesenstorchschnabel (Geranium pratense 'Splish Splash')