Euphorbia cotinifolia

564029 - Wolfsmilch (Euphorbia cotinifolia)
564029
A3
Wolfsmilch (Euphorbia cotinifolia)
564028 - Wolfsmilch (Euphorbia cotinifolia)
564028
A3
Wolfsmilch (Euphorbia cotinifolia)