Silphium

487006 - Kompasspflanze (Silphium laciniatum)
487006
A4
Kompasspflanze (Silphium laciniatum)
475009 - Kompasspflanze (Silphium laciniatum)
475009
A4
Kompasspflanze (Silphium laciniatum)
548066 - Becherpflanze (Silphium perfoliatum)
548066
A3
Becherpflanze (Silphium perfoliatum)
511187 - Becherpflanze (Silphium perfoliatum)
511187
A3
Becherpflanze (Silphium perfoliatum)
511186 - Becherpflanze (Silphium perfoliatum)
511186
A3
Becherpflanze (Silphium perfoliatum)
475128 - Becherpflanze (Silphium perfoliatum)
475128
A4
Becherpflanze (Silphium perfoliatum)
475127 - Becherpflanze (Silphium perfoliatum)
475127
A4
Becherpflanze (Silphium perfoliatum)
486119 - Becherpflanze (Silphium perfoliatum) und Wollziest (Stachys byzantina)
486119
A4
Becherpflanze (Silphium perfoliatum) und Wollziest (Stachys byzantina)