Phlox divaricata subsp. laphami

471239 - Waldphlox (Phlox divaricata subsp. laphami)
471239
A4
Waldphlox (Phlox divaricata subsp. laphami)