Phaseolus vulgaris var. nanus 'Valetta'

476232 - Buschbohne (Phaseolus vulgaris var. nanus 'Valetta')
476232
A4
Buschbohne (Phaseolus vulgaris var. nanus 'Valetta')