Iberis saxatilis var. saxatilis

437251 - Felsenschleifenblume (Iberis saxatilis var. saxatilis)
437251
A3
Felsenschleifenblume (Iberis saxatilis var. saxatilis)